Tűz és munkavédelmi szaktevékenység

TŰZ ÉS MUNKAVÉDELMI SZAKTEVÉKENYSÉG

Munkavédelmi jogszabályok

1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL, EGYSÉGES SZERKEZETBEN A VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELETTEL

2/1998. (I. 16.) MÜM RENDELET A MUNKAHELYEN ALKALMAZANDÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEKRŐL

16/1994. (VII. 8.) MKM RENDELET A SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK KIADÁSÁRÓL

6/1987. (VI. 24.) EÜM RENDELET A KESZONMUNKÁKRÓL

2000. ÉVI LXXV. TÖRVÉNY A MUNKAVÁLLALÓK BIZTONSÁGÁRÓL

25/2000. (IX. 30.) EÜM-SZCSM EGYÜTTES RENDELET A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGÁRÓL

4/2001. (II. 23.) GM RENDELET A BÁNYAÜZEMEKBEN MEGVALÓSÍTANDÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM EGYÜTTES RENDELET A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

4/2002. (II. 20.) SZCSM-EÜM EGYÜTTES RENDELET AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL

3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM EGYÜTTES RENDELET A POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN LÉVŐ MUNKAHELYEK MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEIRŐL

8/2003. (VIII. 14.) MEHVM RENDELET AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAIRÓL A POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL

83/2003. (VII. 16.) FVM RENDELET A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNY BEVEZETÉSÉRŐL ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

1/2004. (I. 9.) FMM RENDELET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMÉRE ÉS A MUNKAFELTÉTELEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ELJÁRÁSI SZABÁLYAIRÓL ÉS DÍJAZÁSÁRÓL

14/2004. (IV. 19.) FMM RENDELET A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

22/2005. (VI. 24.) EÜM RENDELET A REZGÉSEXPOZÍCIÓNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL

9/2006. (II. 27.) IM RENDELET AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI SZAKTERÜLETEKRŐL, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉPESÍTÉSI ÉS EGYÉB SZAKMAI FELTÉTELEKRŐL

12/2006. (III. 23.) EÜM RENDELET AZ AZBESZTTEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMÉRŐL

18/2008. (XII. 3.) SZMM RENDELET AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

2009. ÉVI VI. TÖRVÉNY A MÓDOSÍTOTT EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTA KIHIRDETÉSÉRŐL

13/2011. (x.20.)HM RENDELET A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN BEKÖVETKEZETT BALESETI VESZÉLYT JELENTŐ RENDELLENESSÉGEK ÉS A BALESETEK BEJELENTÉSÉRŐL, KIVIZSGÁLÁSÁRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁRÓL

40/2009. (VIII. 31.) KHEM RENDELET A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATBAN HASZNÁLT ÖNJÁRÓ EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK KEZELŐINEK KÉPZÉSÉRŐL ÉS VIZSGÁZTATÁSÁRÓL

191/2009. (IX. 15.) KORM. RENDELET AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

14/2010. (IV. 28.) SZMM RENDELET A MUNKABIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRA IRÁNYULÓ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL

273/2011. (XII. 20.) KORM. RENDELET A MUNKAVÉDELMI BÍRSÁG MÉRTÉKÉRE ÉS KISZABÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOKRÓL

323/2011. (XII. 28.) KORM. RENDELET A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATALRÓL ÉS A SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK FELADAT ÉS HATÁSKÖRÉRŐL

373/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET A MUNKAVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ EGYES SZERVEK KIJELÖLÉSÉRŐL

2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL

150/2012. (VII. 6.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK MÓDOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

2/2013. (I. 22.) NGM RENDELET A VILLAMOSMŰVEK, VALAMINT A TERMELŐI, MAGÁN- ÉS KÖZVETLEN VEZETÉKEK BIZTONSÁGI ÖVEZETÉRŐL

17/2013. (VI. 4.) NGM RENDELET AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK MEGFELELŐSÉGÉT ÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK KIJELÖLÉSÉNEK, TEVÉKENYSÉGÉNEK, VALAMINT ELLENŐRZÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL

51/2013. (VII. 15.) EMMI RENDELET AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT, ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSÉRE, AZ ILYEN ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSÁRA ÉS KÉPZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEKRŐL

Tűzvédelmi jogszabályok

1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, A MŰSZAKI MENTÉSRŐL ÉS A TŰZOLTÓSÁGRÓL

30/1996. (XII. 6.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL

28/2000. (X. 11.) EÜM RENDELET A TŰZVÉDELEM ÉS A MŰSZAKI MENTÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL

23/2005. (VI. 16.) HM RENDELET A HONVÉDELMI ÁGAZAT KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSÉNEK IRÁNYÍTÁSÁRÓL ÉS FELADATAIRÓL

59/2005. (VII. 18.) GKM RENDELET A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐÜGYELETI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁRÓL, MŰKÖDÉSÉRŐL, VALAMINT EGYES BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

3/2009. (II. 4.) ÖM RENDELET A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKAT – BIOGÁZT, BIOETANOLT, BIODÍZELT – HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMÉNEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

22/2009. (VII. 23.) ÖM RENDELET A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL

15/2010. (V. 12.) ÖM RENDELET A TŰZOLTÁSI, MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ TŰZVÉDELMI TECHNIKA ALKALMAZHATÓSÁGÁRÓL

7/2011. (III. 8.) NFM RENDELET A MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZEREK ÉS ÜZEMANYAGOK MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓVAL VAGY LASSÚ JÁRMŰVEL VONTATOTT PÓTKOCSIVAL TÖRTÉNŐ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL

173/2011. (VIII. 24.) KORM. RENDELET A POLGÁRI CÉLÚ PIROTECHNIKAI TEVÉKENYSÉGEKRŐL

54/2014. (XII. 5.) BM RENDELET AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL

39/2011. (XI. 15.) BM RENDELET A TŰZOLTÓSÁG TŰZOLTÁSI ÉS MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL

239/2011. (XI. 18.) KORM. RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOKRA, VALAMINT A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG, ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET FENNTARTÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL

42/2011. (XI. 30.) BM RENDELET A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK ÁLTAL VÉGEZHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉRŐL, VALAMINT A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGI CÉLOKAT SZOLGÁLÓ INGATLANOK, FELSZERELÉSEK KAPACITÁS KIHASZNÁLÁSÁT CÉLZÓ HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

43/2011. (XI. 30.) BM RENDELET A KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGEK ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉRŐL

44/2011. (XII. 5.) BM RENDELET A TŰZESETEK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL

259/2011. (XII. 7.) KORM. RENDELET A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEKRŐL, A TŰZVÉDELMI BÍRSÁGRÓL ÉS A TŰZVÉDELEMMEL FOGLALKOZÓK KÖTELEZŐ ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSÁRÓL

45/2011. (XII. 7.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETT FOGLALKOZÁSI ÁGAKRÓL, MUNKAKÖRÖKRŐL, A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ OKTATÁSSZERVEZÉSRŐL ÉS A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

47/2011. (XII. 15.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL

50/2011. (XII. 20.) BM RENDELET A BEJELENTÉSKÖTELES TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ÉS FOLYTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

375/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

2012. ÉVI II. TÖRVÉNY A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL, A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSRÓL ÉS A SZABÁLYSÉRTÉSI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERRŐL

12/2014. (II. 21.) BM RENDELET A SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ BERENDEZÉSRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEKRŐL

16/2012. (IV. 3.) BM RENDELET AZ EGYES TŰZMEGELŐZÉSI HATÓSÁGI, SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSOKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJRÓL

57/2013. (II. 27.) KORM. RENDELET A TELEPENGEDÉLY, ILLETVE A TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSE ALAPJÁN GYAKOROLHATÓ EGYES TERMELŐ ÉS EGYES SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEKRŐL, VALAMINT A TELEPENGEDÉLYEZÉS RENDJÉRŐL ÉS A BEJELENTÉS SZABÁLYAIRÓL